Shiga Chuou Shinkin Bank CG Virtual Mannequin EZ Yukata Version

Organized by: Shiga Chuou Shinkin Bank
Date: From Wednesday 1 July, 2015
Place: Shiga Chuou Shinkin Bank Omihachiman Headquarters Sales Department