Shiga Chuou Shinkin Bank CG Virtual Mannequin mini

Organized by: Shiga Chuou Shinkin Bank
Date: From Monday 3 August, 2015
Place: Shiga Chuou Shinkin Bank Hirata Branch in Hikone City