Shiga Chuou Shinkin Bank CG Virtual Mannequin Furisode Version

Organized by: Shiga Chuou Shinkin Bank
Date: From Monday 4 January, 2016
Place: Shiga Chuou Shinkin Bank Omihachiman Headquarters Sales Department